ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Η εταιρία Σκλημποσίου Κωνσταντίνα (με διακριτικό τίτλο Δερμογνωσία) (εφεξής καλούμενης χάριν συντομίας «Δερμογνωσία») δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ιδιωτικότητα και στην εξ’αυτής  προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εφαρμόζοντας τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (εφεξής ΓΚΠΔ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών καθώς επίσης και του εφαρμοστικού του ως άνω Κανονισμού ν. 4624/2019. Επίσης δεσμεύεται να εφαρμόζει την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, όπως ενδεικτικά στους πελάτες, επισκέπτες, φίλους και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διατηρεί κάποιου είδους σχέση με την Δερμογνωσία

 

Η παρούσα πολιτική παρέχεται από την Δερμογνωσία με σκοπό να καθοριστούν και να γίνουν γνωστοί οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την Σκλημποσίου Κωνσταντίνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που τυγχάνουν επεξεργασίας από την τελευταία. Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα υποκείμενα των δεδομένων (φυσικά πρόσωπα), οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται, η νομική βάση της επεξεργασίας, η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, άλλους αποδέκτες ή εκτελούντες την επεξεργασία καθώς και το χρονικό διάστημα αποθήκευσης και διατήρησης των δεδομένων.

 

Επιπλέον σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων για τα δικαιώματά τους σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η Δερμογνωσία λαμβάνει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

 

Η Δερμογνωσία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί την παρούσα πολιτική, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εφόσον αυτό προκύπτει από την κείμενη ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία ή κρίνεται αναγκαίο ως συνέπεια της συνεχούς μας προσπάθειας για βελτίωση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό προτείνεται ως αναγκαίος ένας ανά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος της παρούσας πολιτικής προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων

 

Ορισμοί

1) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα.

 

2)   «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

Συλλογή προσωπικών δεδομένων


Όταν προβείτε σε κάποια παραγγελία, μπορεί να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως:

 

* Στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά σας (ονοματεπώνυμο, ιθαγένεια, ημερομηνία/τόπος γέννησης κ.λ.π., ΑΦΜ και αρμόδια Δ.Ο.Υ., AΔΤ ή διαβατήριο ,επάγγελμα), 

*Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου κ.λ.π.),
*Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο πληρωμής (αριθμός πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας, ημερομηνία λήξης, cvv, τύπος κάρτας, ονοματεπώνυμο κατόχου κ.λ.π.)

 

Η Δερμογνωσία δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη τους, η Δερμογνωσία έχει δημιουργήσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγει ηλεκτρονικά.

 

Η Δερμογνωσία δηλώνει ρητά πως τα δεδομένα αυτά δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν προβλέπεται η κοινοποίηση αυτών από τον νόμο ή επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση / διάταξη άλλης Δημόσια Αρχής καθώς και μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση από το ίδιο το υποκείμενο των εν λόγω δεδομένων.

 

Σκοπός συλλογής προσωπικών δεδομένων

 

Η επεξεργασία των προσωπικά δεδομένων σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Κανονισμούς γίνεται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

 1. Για την εκτέλεση της υφιστάμενης σύμβασης: Προκειμένου η Δερμογνωσία να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις  (έκδοση απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών και παροχή σχετικών υπηρεσιών, παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, επεξεργασία πληρωμών κ.λπ.)
  2. Προκειμένου η Δερμογνωσία να εξυπηρετήσει τα νόμιμα επιχειρηματικά της συμφέροντα. Για παράδειγμα για την προσφορά παρόμοιων / συναφών υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σε μελλοντική παραγγελία, για την ενημέρωση, για προγράμματα/προσφορές /εκπτώσεις ή/και άλλες προωθητικές ενέργειες της Δερμογνωσία, για την αποστολή μηνυμάτων/ εντύπων στο πλαίσιο της έρευνας ικανοποίησης πελατών κ.λ.π.
  3.Προκειμένου η Δερμογνωσία να συμμορφωθεί με νόμιμη υποχρέωσή της.
  4. Αν μας έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

  Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις της Δερμογνωσίας, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να παρέχονται σε διάφορους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές δεσμεύονται από συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και υποχρεούνται να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία αυτών.

 

Η Δερμογνωσία παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους της, οι οποίοι είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά βάσει των αρμοδιοτήτων τους.. Λαμβάνει δε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών.
 
Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης της Δερμογνωσία με τον πελάτη και εφόσον είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων (φορολογικό δίκαιο, εργατική νομοθεσία κλπ). Εάν η συλλογή δεδομένων βασίστηκε στην ρητή συγκατάθεση, αυτά μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μετά την απόσυρση της δοθείσας συναίνεσης. 

 

Προσωπικά δεδομένα και ανήλικοι

 

1) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη, εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15 έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεσή του.

2) Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών και μέχρι των 13 ετών, η επεξεργασία της παραγράφου 1 είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου του ανηλίκου.

 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

 

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που δηλώνονται ή/και για τους οποίους έχει συμφωνηθεί και στην έκταση που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή τους. Θα τηρηθούν για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών. Ως υποκείμενα των δεδομένων (φυσικά πρόσωπα) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

1) Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια: Είναι το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιο λόγο.

2) Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει η Δερμογνωσία

3) Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωση ελλειπών στοιχείων.

4) Δικαίωμα διαγραφής (”δικαίωμα στη λήθη”): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ.

5) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

6) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

7) Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από έναν οργανισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.

8) Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση: Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει αρνητικά.

 

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει τις κείμενες ευρωπαϊκές και εθνικές νομοθετικές διατάξεις, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

Πολιτική σχετικά με τα COOKIES

 

Ο ιστότοπος μας μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies και άλλες τεχνολογίες που επιτρέπουν σε εμάς και σε τρίτους να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των μοτίβων επισκέψεων. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον ιστότοπο για να βελτιώσουν την εμπειρία σας. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε τα Cookies για να:

 • Απομνημονεύει ο ιστότοπός μας τη γλώσσα επικοινωνίας και τις προτιμήσεις σας
 • Διασφαλίζουμε πως λαμβάνετε όλες τις πληροφορίες που ζητήσατε
 • Σας παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για ηλεκτρονικές  συναλλαγές
 • Μετρούμε πόσα άτομα επισκέπτονται τον ιστότοπο μας και πώς τον χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον διατηρήσουμε γρήγορο και αποτελεσματικό

Σημειώστε ότι, στο βαθμό που οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies και άλλων τεχνολογιών αποτελούν προσωπικές πληροφορίες, ισχύουν οι διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν.

 

Διαχείριση των Cookies και άλλων τεχνολογιών

 

Εάν θέλετε να καταργήσετε ή να αποκλείσετε τα Cookies από τη συσκευή σας ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (συμβουλευτείτε το μενού “βοήθεια” του προγράμματος περιήγησης για να μάθετε πώς μπορείτε να καταργήσετε ή να αποκλείσετε τα Cookies).
Μπορείτε να βρείτε καλές και απλές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies στους διάφορους τύπους προγραμμάτων περιηγήσεων στο www.allaboutcookies.org.
 
Λάβετε υπόψη ότι η απόρριψη των Cookies ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά σας να πραγματοποιείτε συγκεκριμένες συναλλαγές στον ιστότοπο και την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας από μία επίσκεψη στην επόμενη.

Ενημερωτικά δελτία

Εάν αποκτήσετε συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) που προσφέρεται στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, εκτός και εάν εγκρίνετε πιο εκτεταμένη χρήση τους. Μπορείτε να τερματίσετε την συνδρομή ανά πάσα στιγμή μέσω της δυνατότητας αποσύνδεσης που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο.

 

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

 

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για να σας επιτρέψει να επισκέπτεστε εύκολα άλλους διαδικτυακούς τόπους ενδιαφέροντος. Ωστόσο, μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτόν τον άλλο ιστότοπο στον οποίο θα μεταβείτε. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψη σας σε τέτοιους ιστότοπους και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο.

 

Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων προς τρίτες χώρες

 

Οι διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς διέπονται από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ (GDPR), από τις αποφάσεις επάρκειας της χώρας – εισαγωγέα καθώς επίσης από δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας.


Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας με την Σκλημποσίου Κωνσταντίνα στο εξής email: info@dermognosia.com .

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η Σκλημποσίου Κωνσταντίνα με στοιχεία επικοινωνίας τηλ.2104172334 ή/και email: info@dermognosia.com

 

Τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: 15.04.2020